Bestwil

Onderwerpen

A58 verbreding Lees verder

update d.d. 26 november 2019: klik hier om de update te lezen die Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Oirschot heeft gestuurd.

update d.d. 24 november 2017: Rijkswaterstaat heeft op verzoek van Bestwil voor ALLE bewoners van Stille Wille een korte presentatie gegeven in 't Draaiboompje te Moergestel, voorafgaand aan de Najaars(leden)vergadering van Bestwil. Informatie over het A58 project is op de volgende manieren te vinden: Project website: www.innovA58.nl, contact opnemen met het project: innovA58@rws.nl, landelijke gratis informatielijn: 0800-8002. Klik hier voor het bekijken van de gegeven presentatie. Rijkswaterstaat zal ons o.a. via infoavonden op de hoogte houden.

update d.d. 30 juli 2015: Bestwil volgt de ontwikkelingen rond de uitbreidingen van de A58. Er zijn twee groepen die zich met deze uitbreiding bezig houden, namelijk "InnovA58" (een combinatie van Provincie, Rijkswaterstaat en ondernemers uit de regio) en een groep die het meer bekijkt vanuit de bewoners van de regio namelijk "Werkgroep aanpak A58". Bestwil zal de ontwikkelingen in beide groepen volgen en waar nodig proberen te beïnvloeden. In dat kader is er reeds een gesprek geweest met InnovA58. Kijk op de 'leden'-pagina voor het verslag van dit gesprek. Klik hier voor het krantenartikel wat geplaatst is vanuit de Werkgroep aanpak A58. Bestwil wil in ieder geval zich inzetten om in dit project asfaltering van de Bekersberg (slagbomen uit, linksaf) mee te laten nemen zodat we een kortere en verharde aansluiting zullen hebben met de oprit bij Moergestel. Bovendien zal ook mogelijke geluidsoverlast en landschappelijke inpassing onderwerp van gesprek zijn.

Boerderij Nijssenstraat / mestzak Lees verder

update d.d. 15-4-2018: zie hier (nieuwsbrief Mestzak maart 2018)

update d.d. 3-5-2016: Er is inmiddels veel gebeurd. Er zijn veel contacten geweest vanuit aanwonende bewoners met de omgevingsdienst van de gemeente i.v.m. stankoverlast van de nieuw geplaatste mestzak. Laatste gegevens zijn dat Reijrink op 29 maart jl. een beschikking van de gemeente heeft ontvangen dat hij voor 10 mei 2016 de mestzak leeg moet hebben, en dat hij geen mest mag opslaan zolang hij zelf geen vee heeft. Mogelijk gaat Reijrink hier tegen in beroep.

update d.d. 20-6-2015: Op 15 juni jl. is er voor de bewoners van Stille Wille uitleg gegeven in de Spoordonkse Watermolen door Arie Reijrink, die goedkeuring heeft gekregen voor de aanleg van een stal en silo's rondom zijn (bestaande) boerderij. Deze goedkeuring had/heeft nogal wat reuring gegeven op het park en omdat Arie en zijn partner goede contacten met zijn toekomstige buren willen behouden, zijn er die avond een aantal varianten voorgelegd aan de bewoners, nadat eerst uitleg werd gegeven over de plannen en over de door de bewoners verwachte overlast t.a.v. stank en (fijn)stof. De sfeer was in het begin van de bijeenkomst zeer afwachtend, maar gaandeweg de avond werd men positiever over de plannen en de bereidheid van Arie om mee te denken met Stille Wille. Het resultaat was dat de aanwezigen er mee instemden dat Arie Reijrink met de direct omwonenden nader in overleg zou gaan en dat zij (de direct omwonenden) min of meer mandaat kregen om dusdanig te handelen dat het geheel zo positief mogelijk uitpakt voor Stille Wille. De vervolggesprekken zijn in volle gang. Zodra er iets concreets te melden valt, hoort u meer.

Beeldkwaliteitsplan Lees verder

 

update d.d. 8-3-2018: De werkgroep beeldkwaliteitsplan houdt zich bezig met het opstellen van richtlijnen voor alle zaken die met het "aangezicht van het park" te maken hebben. Met het permanent recreëren in het vooruitzicht, heeft de gemeente geadviseerd dit plan op te stellen om de kwaliteit van het landgoed te handhaven. Stille Wille is een private onderneming en is hier zelf verantwoordelijk voor; dus niet de gemeente.

In de werkgroep hebben o.a. de bewoners Barry Stavert en Koen Hölzel plaats. Beiden zijn  architect en expert op dit gebied. Barry heeft enkele parken bezocht waar permanent recreëren is toegestaan en zag tot zijn schrik dat deze parken in kwaliteit achteruit gingen. Hij constateerde geen afstemming in bouw en in inrichting van percelen. Voor een duurzaam toekomstbeeld is het van belang dat er een goed doordacht plan als basis ligt. Als eenvoudig toetsingselement gaf hij aan, dat de buren ervoor zorg dienen te dragen dat jouw woning niet in waarde daalt. Wij zijn allen buren van elkaar. Barry is ingehuurd door de Bewonersraad en DJB om dit plan te schrijven en aanvullend een Programma van Eisen op te stellen.

De bewoners die een "carport" willen plaatsen en hiervoor een aanvraag hebben ingediend, zullen advies en richtlijnen ontvangen van deze werkgroep. Een eerste concept van het beeldkwaliteitsplan is door Barry Stavert reeds toegelicht in de najaarsvergadering.

Stille Wille 2030 Lees verder

update d.d. 9-2-2019: Betreft werkgroep Duurzaam, initiatief Zonneweide: verslag bijeenkomst d.d. 22 jan 2019

update d.d. 25-1-2019: Betreft werkgroep Duurzaam, initiatief Zonneweide: dinsdag 22 jan 2019 is in Haghorst een presentatie Zonneweide en omgevingsdialoog geweest: presentatie, reactieformulier

update d.d. 22-10-2018: Afgelopen vrijdag 19 oktober zijn de leden van werkgroep Stille Wille 2030 en de bewoners die zich daarvoor in willen zetten weer bij elkaar geweest om de acties uit te werken. Zie hier voor een impressie van deze bijeenkomst.

update d.d. 8-8-2018: Op 25 juni jl. is de "Open space" bijeenkomst Stille Wille 2030 geweest. Hier kunt u de 'werkwijze voor de bijeenkomst' lezen en het 'verslag van de avond'.

update d.d. 8-3-2018: Op mede-initiatief van Bestwil is de nieuwe werkgroep "Stille Wille 2030" geïnstalleerd. De voormalige werkgroepen zoals Groen en Wegen, zijn hierin opgegaan. Uitnodiging voor de "Open space" bijeenkomst Stille Wille 2030.

In deze werkgroep gaan we met alle bewoners benoemen wat Stille Wille nodig heeft in de nieuwe vorm van permanent recreëren, zoals: aan welke service is behoefte? Willen we de tennisbanen in stand houden of de ruimte anders benutten? Het ligt in de bedoeling dat we hiervoor vanuit de Bewonersraad een plan aan de bewoners presenteren, in het voorjaar van 2018. Als eerste stap in dit proces zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle bewoners om input te ontvangen voor de toekomst van het park. Op basis van deze informatie en het  beeldkwaliteitsplan, zal een meerjarenplan worden opgesteld. De vorm van deze bijeenkomst is nog in ontwikkeling en zal plaatsvinden in mei 2018. Eind 2018 hoopt de werkgroep het plan Stille Wille 2030 gerealiseerd te hebben.

Dubbelbestemming Lees verder

update d.d. 24-11-2017: Voorafgaand aan uitleg van Rijkswaterstaat op 24-11-2017 bij 't Draaiboompje, heeft Peter Derksen (als voorzitter Bewonersraad) uit naam van De Jong Beleggingen de volgende brief voorgelezen betreffende de stand van zaken rondom het wijzigen van het bestemmingsplan. Deze brief vindt u hier.

update d.d. 5-12-2015: Op 11 november 2015 heeft DJB een info-avond georganiseerd voor alle bewoners. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren de dubbelbestemming en het nieuwe erfpachtcontract. De gemeente Oirschot verzorgde de presentatie dubbelbestemming. Wethouder Machielsen die ook aanwezig was, maakte zeer duidelijk dat het streven is om het hele park in een keer te voorzien van dubbelbestemming. Dit neemt niet weg dat hij ook afhankelijk is van andere partijen en om die reden nog een slag om de arm moet houden en er dus ook rekening gehouden wordt met een mix-scenario. De gemeente heeft aangegeven dat vragen die specifiek op uw persoonlijke situatie geënt zijn, gesteld kunnen worden aan Dhr. Martijn Groenestein van de gemeente Oirschot (m.groenestein@oirschot.nl). Meer algemene vragen kunt u sturen aan Bestwil (info@bestwil.nl) zodat wij de vragen kunnen bundelen en die in een keer kunnen voorleggen om daarna de antwoorden te communiceren aan alle bewoners.

De overige kanalen waar u uzelf kunt informeren zijn: website gemeente Oirschot (www.oirschot.nl/destillewille), website legalisatie Stille Wille (https://sites.google.com/site/legalisatiestillewille/home), publicaties in de Mooi Oirschotkrant (www.mooioirschot.nl) en publicaties in het Oirschots Weekjournaal

Exploitatieovereenkomst (nieuwe) Lees verder

update d.d. 8-3-2018:  De nieuwe erfpachtovereenkomst, maakte het nodig ook de exploitatieovereenkomst aan te passen. Nieuwe bewoners tekenen de nieuwe erfpachtovereenkomst met erfverpachter De Jong Beleggingen, terwijl ze ook een handtekening plaatsen onder de bestaande exploitatieovereenkomst, dat een contract is tussen de bewoner en Stille Wille Brabant. De nieuwe erfpachtovereenkomst kent veel aanpassingen, waardoor het niet meer in lijn is met de exploitatieovereenkomst. Dit is de reden dat wij de exploitatieovereenkomst aanpassen, zodat beide contracten op elkaar zijn afgestemd en geen tegenstrijdigheden bevatten. Tegelijk passen we de exploitatieovereenkomst aan, aan de huidige tijd waarbij de functie en invulling van de Bewonersraad een belangrijk onderwerp is.

De afgelopen maanden hebben we samen met de VHSW, DJB en SWB nauw samengewerkt om de nieuwe tekst op te stellen. Dit ging niet altijd even gemakkelijk omdat de zienswijzen van de verschillende partijen op elkaar afgestemd dienden te worden. Het goede nieuws is, dat de definitieve concepttekst zo goed als klaar is en dat de  VHSW en Bestwil overeenstemming hebben bereikt over de inhoud. De volgende stap is, dat wij de tekst voorleggen aan DJB om deze definitief te maken. Wij hopen voor de zomer het nieuwe contract te hebben afgerond met een akkoord van alle partijen. Wij willen hierbij de VHSW, DJB en SWB van harte bedanken voor de prettige samenwerking.

Internet/glasvezel Lees verder

update d.d. december 2019: klik hier voor uitslag enquete, gesprek met provider Trined en tips om het internet zo optimaal mogelijk te gebruiken.

update d.d. 8-3-2018: In 2017 is op het park een nieuw glasvezelnetwerk aangelegd ter vervanging van het oude coax netwerk. Met deze communicatievoorziening hebben wij een belangrijke stap gezet voor de toekomst van ons park. In vergelijking met andere parken in Nederland lopen we hiermee echt voorop. Tijdens de voorbereidingen om tot aanleg van het nieuwe glasvezelnetwerk over te gaan, is regelmatig de vraag gesteld of er ook meerdere providers op het netwerk kunnen. Wij hebben toen bewust gekozen voor één provider (Trined) met wie landelijk zeer goede ervaringen zijn opgedaan. Trined heeft van ons aanbod om content te gaan leveren gebruik gemaakt onder voorwaarde dat ze minimaal een jaarcontract konden afsluiten, om hun investering te rechtvaardigen.

Het voordeel van het hebben van een goede provider heeft echter ook een nadeel: andere providers zullen niet snel investeren in apparatuur om ook op het netwerk hun diensten te kunnen leveren. Daarvoor is ons netwerk met 327 aansluitingen te klein. De investering voor een andere provider bedraagt ca €30.000,-- naast de maandelijkse kosten voor een verbinding naar het park toe. U kunt zich wellicht voorstellen dat een provider die slechts 10% tot 20% van de aansluitingen van de huidige provider kan overnemen, niet staat te trappelen om deze investering te doen.Trined is een van de beste leveranciers die (als enige in Nederland) ook coax naast IP tv aanbiedt. Overstappen op een andere provider zou dus ook betekenen dat u geen gebruik meer kunt maken van uw inpandige coax verbindingen (bv slaapkamer tv)

Wij hebben een open netwerk en iedere provider kan besluiten om content te leveren op ons netwerk. Er is geen policy van Stille Wille Brabant of van DJB om dit tegen te houden en elke vraag hierover van mogelijke providers zullen wij positief bekijken. Echter, door de situatie zoals hierboven beschreven is de kans zeer klein dat nieuwe providers zich aanbieden. Wij hopen dat we hiermee uw vragen over overstappen naar een andere provider voldoende hebben beantwoord en wensen u nog veel kijk-, luister-, surf- en belplezier.

update d.d. 1-6-2016: Aanleg Glasvezel gaat door!!! Namens de werkgroep Glasvezel heeft Stille Wille Brabant aan ALLE bewoners een nieuwsbrief gestuurd, met daarin o.a. de planning voor de aanleg van het glasvezel. klik hier voor de nieuwsbrief.

update d.d. 3-5-2016: In de Bestwil ledenvergadering van 29 april jl. is er gestemd onder de leden betreffende het Glasvezelplan. Op 1 stem na, werd unaniem voor het plan gestemd. Ook de nodige "ja"-stemmende machtigingen waren binnengekomen van leden die niet bij de vergadering aanwezig konden zijn. De andere bewonersvereniging VHSW zal ook bij haar leden peilen hoe zij tegenover het plan staan. Op 4 mei a.s. zal tijdens de bewonersraadvergadering definitief een besluit genomen worden rondom het plan.

update d.d. 12-4-2016: Presentatie van de informatiebijeenkomst glasvezel d.d. 8 april 2016 in 't Draaiboompje te Moergestel

update d.d. 29-3-2016: FAQ Glasvezel + Nieuwsbrief Bewonersraad Glasvezel

Verblijf- en Gebruiksreglement Lees verder

update d.d. 8-3-2018: Het huidige reglement van oktober 2015 is toe aan vernieuwing. Wij zullen dit binnenkort weer op de agenda zetten in de bewonersraad, maar we wachten nog even tot het nieuwe exploitatiecontract is afgerond. Hierin vinden namelijk wijzigingen plaats die gevolgen zullen hebben voor het Verblijf- en Gebruiksreglement. Denk hierbij aan de details over de functie en invulling van de bewonersraad, het gebruik van gas- en watermeters en zaken rondom het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Zodra wij starten met het nieuwe Verblijf- en Gebruiksreglement zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Tevens zullen we u om feedback vragen tijdens de ledenvergaderingen.

update d.d. 14-07-2015: Doel van deze werkgroep is het periodiek inventariseren of de afspraken en regelingen die op het park gelden nog actueel en in overeenstemming zijn met bestuurlijke en wettelijke regelgeving. Met bevoegde instanties wordt de inhoud getoetst op veiligheidsaspecten, voorschriften en preventie. Tenslotte wordt bekeken of er praktische aanpassingen en suggesties vanuit de bewoners in opgenomen kunnen worden.

Zendmast Lees verder

update d.d. 11-01-2019: Bij de update van 18-01-2019 stond de link naar de presentatie van het Antennebureau naar aanleiding van de zendmast die achter het receptiegebouw van Stille Wille is geplaatst. De tekst betreft de voordracht die Louwrens Wemekamp van het Antennebureau heeft gehouden op de Najaarsvergadering 2018 van Bestwil. Omdat de informatie regelmatig wordt bijgesteld heeft Louwrens ons verzocht de tekst na twee maanden van de site te halen. Voor de meest actuele informatie over zendmasten kunt u terecht op www.antennebureau.nl

update d.d. 18-01-2019: presentatie procedures zendmasten d.d. 23-11-2018 (door het Antennebureau)

update d.d. 14-01-2019: Rapport 1e veldmeting (nulmeting) aanwezige straling op Stille Wille door onafhankelijke partij, meting uitgevoerd op 4 december 2018.

update d.d. 15-12-2018: Presentatie update zendmast d.d. 23-11-2018 (door Eerk Hofmeester)

***** Oudere onderwerpen en update's ***** Lees verder

 

Erfpachtcontract Lees verder

11 november 2015 heeft DJB een info-avond georganiseerd voor alle bewoners. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren de dubbelbestemming en het concept nieuwe erfpachtcontract. Het notariskantoor Daamen de Kort van Tuijl verzorgde de presentatie rondom het concept nieuwe erfpachtcontract. Wij realiseren ons dat u mogelijk nog vragen heeft omtrent deze materie. Op de laatste pagina van de presentatie staan de adresgegevens en het telefoonnummer van het notariskantoor. U kunt rechtstreeks contact opnemen met hen en al uw vragen voorleggen.

 

Gas/water  Lees verder

update d.d. 14-7-2015Doel van deze werkgroep is het periodiek onderzoeken of er kostenbesparingen te realiseren zijn bij de aanschaf, het onderhoud en de distributie van water, gas, of het netwerk, zonder in te boeten op service en dienstverlening.

 

Groen Lees verder

update d.d. 30-07-2015: Het Groenplan voor Stille Wille, dat als afstudeer-opdracht gemaakt is door de HAS-studenten Roy Koppens en Rutger Veera, is af en ingeleverd door beide studenten. Ze hebben zich al moeten verantwoorden voor het gemaakte plan en kregen als eindcijfer een 8, met complimenten vanuit de schoolbegeleiders voor zowel de studenten t.a.v. hun uitvoering als voor de 'Exploitatiemaatschappij Stille Wille' en Vereninging Bestwil' t.a.v. hun begeleiding. De vervolgstap is dat er een kort en bondig geschreven boekje komt voor de bewoners van Stille Wille, waarin in het kort wordt uitgelgd wat het plan inhoudt en wat de bewoners kunnen doen op eigen erf. We hopen dit eind van de zomer in de bussen te krijgen. Een andere vervolgstap is dat in de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar, tussen Bewonersraad en de Exploitatiemaatschappij, bekeken wordt aan de hand van het Groenplan, welke stappen er begrotingstechnisch genomen gaan worden in aanleg, beheer en onderhoud van het groen op ons park.

update d.d. 02-03-2015Begin maart jl. zijn twee studenten van de HAS Den Bosch begonnen aan hun afstudeerstage hier op het park. Zij gaan een plan maken voor het beheer en onderhoud van het groen op ons park. U zult ze dus de komende weken regelmatig op het park tegen kunnen komen als ze de bomen en het bos aan het inventariseren zijn. Zij stellen zich graag aan u voor!

 

Hypotheekverstrekking Lees verder

update d.d. 3 mei 2016: Tijdens de bijeenkomst van 11 november 2015, georganiseerd door DJB rondom het nieuwe erfpachtcontract, werd aangegeven dat vanaf dat moment de banken weer bereid waren hypotheken te verstrekken. Dit bleek gaandeweg geenszins het geval. Door tussenkomst van Bestwil, in samenspraak met notaris Adema, zijn er meerdere gesprekken geweest met diverse banken. Resultaat is dat de Rabobank, na een gesprek met de gemeente, wel bereid is hypotheken te verstrekken (vanzelfsprekend binnen de normale voorwaarden). Zie hier voor de specifieke voorwaarden en condities betreffende Stille Wille.